/+\
ÚVOD
Nejnovější příspěvky: 14. 6. 2021 (zde)
MOTTO

Každý jsme něco.
NĚKDO JSME FILAJOVÍ QUÁLÍCI.
Králičí gumo-slečna ve fantazii umělce

Převzato s nejlepším svědomím ze stránek:
www.pinterest.com, www.furaffinity.net
NA ZAČÁTEK
Položme si na úvod zdánlivě banální otázku: "Měl by člověk být uspokojen ve svém sexuálním životě?"

101010 Nedostatek sexu poškozuje nejen zdraví, ale i duševní pohodu (Novinky.cz)

Ačkoliv tento článek může na první pohled působit trochu bulvárně, základní myšlenky určitě zcestné nejsou.

"Samozřejmě, co je to za nesmysl!" rozčílil se asi právě rozumný čtenář těchto řádků. Není to zdaleka samozřejmé. Ne každý má tuto "banální" otázku rozřešenou. Je dokonce možné, že těch, kteří ji rozřešenou nemají, je stále většina. Mnozí lidé vyrůstají v prostředí, kdy je jim odmalička vštěpováno, že sexualita je něco špatného, nežádoucího nebo "jen" nepodstatného, ve srovnání s jinými, "důležitějšími" věcmi. Je to pokrytectví. Někteří z těchto pokrytectvím zatížených lidí vyrostli v restriktivních nábožensky orientovaných rodinách, ale i v rodinách "normálních", ale pod zátěží nejrůznějších komplexů a psychických problémů svých rodičů. Nebo zažili zátěž různého druhu (například znásilnění), která zkomplikovala jejich přístup k hledání vlastní sexuality. Příkladem prvních uvedených jsou často homosexuální lidé v náboženských rodinách, kde je tento přírodě zcela přirozeně vlastní fenomén určité části populace jednoduše "zakázán" (u nás pod tíhou problémů, v některých náboženských kulturách dokonce pod "trestem" fyzické likvidace). Nejinak na tom dosud byli (nebo jsou) lidé "stižení" nejrůznějšími sexuálními deviacemi, které jim mohou v nezcela názorově a postojově svobodné společnosti komplikovat hledání partnera i přátel, prostě komunikaci s lidmi v okolí a začlenění do společnosti. Už jen završením všech těchto "komplikací" může být kombinace několika takovýchto specifických vlastností našeho sexuálního "profilu", tedy například kombinace fetiš + BDSM + LGBT - či/nebo např. homosexuální a transsexuální orientace. Někteří lidé se narodili s ještě problematičtější sexualitou (například pedofilní jedinci a další lidé se sexuálním "apetitem", který společnost zcela přirozeně zkrátka nemůže dost dobře akceptovat).

Všichni lidé mají právo na štěstí. To je základní myšlenka humanistického způsobu myšlení. Pokud sami nepoškozují druhé, mělo by jim kvalitní společenské zřízení umožnit realizovat se tak, aby svého štěstí byli schopni dosáhnout, byť jejich pohled na život a potřeby se mohou odlišovat od případně i dlouhodobě "zaběhnutých" společenských norem. Samozřejmě, každá kultura má svůj názor na to, co je to "poškozování ostatních". V křesťanství to je třeba zobrazovat nahé ženské tělo, což je optikou každého racionálního člověka 21. století něco zcela šíleného.

Ve společnosti, ve které žijeme, probíhá i v důsledku masivní informační revoluce posledních desetiletí změna ve vnímání některých společenských jevů, které dříve "nebyly na očích", byly společensky nepřijatelné či potlačované.

Dá se bez nadsázky mluvit o třetí kulturní revoluci, kterou je po vynálezu písma a knihtisku dnes vynález internetu. Informovanost všeho druhu o všech druzích jevů dosahuje hodnot, které nejsou srovnatelné s žádnou předchozí etapou civilizace, a tento proces bude dále pokračovat. S tím souvisí zcela nové horizonty a úhly pohledu na problémy, které se člověku dnešních dnů masivně otevřely. Jediným limitem osobního růstu jsou tu dnes meze naší vlastní psychiky, omezení daná leností a konzervativitou, neochotou nebo neschopností měnit zaběhnuté názory a postoje. Ale i ty se pod tlakem vnějších skutečností přirozeně vyvíjejí.

Pokud jde o oblast pohledu na sexualitu, také tato změna probíhá jak u nás, tak ve světě, ikdyž zdaleka ne všude stejným tempem. A někde jsou tyto změny bohužel dokonce stále ještě "v plenkách". Z hlediska tématu, kterým jsou věnovány tyto stránky, se jedná o širší akceptaci lidí s nekonvenčním sexuálním zaměřením. Ať už tedy lidí náležejících do "komunity" LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual), tak lidí dříve také podobně vnímaných jako sexuálně "nemocní", lidí z dnešní komunity BDSM (Bondage, Dominance, Sadism, Masochism). Tedy lidí, kteří ke svému sexuálnímu uspokojení potřebují "neobvyklé" praktiky z oblasti fantazijního podrobování si partnera nebo podrobování se partnerovi při, před, někdy i namísto samotného pohlavního styku s partnerem. Domnívám se, že BDSM může být vpodstatě začleněno pod obecný pojem sexuální fetiš, ikdyž ten se obvykle používá samostatně a zahrnuje především používání určitých sexuálních pomůcek, preferenci vybraných materiálů, oblečení či prostředí. Vše je užito k realizaci specifických erotických her. Obě odnože, fetiš a BDSM, tedy zaměření spíše na objekty nebo spíše na aktivity, se tak obvykle vzájemně prolínají.

Pro osoby, které mají dostatečně vyvinutou schopnost konvenční sexuality a používají tyto "zvláštnosti" jen jako obohacení a rozšíření sexuálního života, nemusí jejich zaměření představovat žádnou tragédii. Naopak, jak ukazují poslední sexuologické výzkumy, jejich sexuální život je i zajímavější, odolnější ke stereotypu, často vídanému u dlouho sezdaných "klasických" párů. V případě jiných z nás může být atypičnost sexuality natolik silná, že brání až znemožňuje nalezení reálného ("živého") sexuálního partnera a tím plnohodnotného životního uspokojení, neboť nalezení reálného životního partnera je též přirozenou sociální potřebou každého člověka (člověk, který nemá partnera, se potýká s osamělostí).

Autor, sám sexuální "deviant", se zajímá dlouhou dobu o uvedenou problematiku a proto se rozhodl shromáždit získané zdroje pro širší, o danou problematiku se zajímající veřejnost. Takových zdrojů je nepochybně mnoho, těžiště tohoto projektu bylo stanoveno na zmapování zejména českých nebo do češtiny přeložených knižních a dále filmových děl souvisejících s tématikou, na přehled zajímavých tématických článků vystavených na internetu a v neposlední řadě odkazů na možnost setkání s reálnými podobně zaměřenými lidmi, případně kontaktů na některé profesionální odborníky. Věřím, že se tyto stránky neminou svým účelem - obohatit sexuální život a vnímání sexuální identity lidí s nekonvenčně orientovanou sexualitou. Samozřejmě se mohou stát cenným rozcestníkem informací pro ty, kteří se o tuto problematiku z jakéhokoli důvodu zajímají.
PROČ FILAJOVÝ QUÁLÍK?
Tyto stránky vznikly jako podpůrný projekt komunitního webu sdružujícího zájemce o aktivity z oblasti nekonvenční erotiky, fetiše a BDSM, a to jak heteronormativně, tak i LGBT orientované lidi. Pro svoje specifika jsme se v naší skupině začali označovat jako "filajoví quálíci", což je určitou formou nadsázky a humorného vymezení vůči sexuálně mainstreamově orientované společnosti a její sexuální praxi. Naším maskotem je plyšový králíček jako symbol erotického fetiše, fijalovou barvu lze chápat i jako vizuální průnik červené a modré, jakožto v naší kultuře vžitých symbolů ženského a mužského pohlaví. Je to barva v přírodě se poměrně málo vyskytující a i v lidské kultuře spíše zřídka používaná.
PROČ TYTO STRÁNKY (2. ÚVODNÍK)
Tento web si dává za cíl sumarizovat zajímavé odkazy na existující zdroje především z oblasti nekonvenční erotiky (fenomény fetiš, BDSM, "sexuální deviace") a dále vybrané zdroje o sexualitě vůbec, jak pro ty, kdo o tomto tématu dosud mnoho nevědí a "tápou" nebo kteří vědí a chtějí dále rozšiřovat svoje obzory. Může (a nutně bude) představovat mnoho ušetřeného času při vyhledávání informací vlastními silami. Neklade si jakékoliv nároky na kompletnost nebo obsahovou "správnost" učiněného výběru a je průběžně doplňován podle chuti a možností autora. Tento přehled se snaží zachytit obraz "sexuálních perverzí" v současné lidské kultuře, jakožto vzorek kulturních artefaktů, na kterých si případný dosud nepříliš informovaný návštěvník může uvědomit existující rozsah fenoménu sexuality i jeho projevy. A jsou tu odkazy na další významné zdroje, které padly do autorova zorného pole. Jakékoliv tipy na zařazení nových příspěvků budou upřímně vítány.

Samotný pojem "úchylka" označuje jenom neprůměrnost, odchylku od většiny. Neříká ještě vůbec nic o případné škodlivosti či nebezpečnosti určitého sexuálního chování. Samozřejmě, že odchylky mají také své přínosy.

Pro určitou formu společnosti je jakákoliv patrná odchylka jedince od průměru důvodem k perzekuci ("černá ovce" třídy, kolektivu, tlouštík uprostřed "normálních" dětí - samozřejmě za předpokladu, že aktuální normou ostatních dětí je, že jsou hubené, apod.). Jedná se o projev netolerance typický pro vyhraněně konformní a ve své podstatě patogenní společenství (školní třída, ve které existuje šikana, totalitní společenosti, apod.). Je asi více méně jasné, že míra tohoto druhu uvažování a chování roste s mírou nesvobodnosti, frustrovanosti a vnitřních tlaků v tom kterém druhu společenství. Zajímavou úvahu na toto téma najdete i v tomto článku: Ranní úvaha Daniely Fischerové: Líbíš se mi aneb Lajk.

Seriózní prostudování i jen některých na tomto webu zachycených zdrojů by mělo návštěvníkovi umožnit lépe si ujasnit vlastní vztah ke kategorii společensky akceptovatelných projevů sexuality nad oblastí historicky vnímanou jako "sexuální norma" (a konečně, třeba i k těm neakceptovatelným).

Otevřenost v oblasti erotiky a sexuality všeobecně zdá se být měřítkem pokrokovosti společnosti jako celku, respektu k individualitě a odlišnostem (nejedná se automaticky o toleranci ke zlu, jak jsou snad přesvědčeni ti, kdo proti odlišnostem v každé době bojují), a s ní i obecné inteligence obyvatelstva.

Jestliže bychom chtěli vyloučit fenomény fetiše, konsenzuálního sadomasochismu - BDSM (respektive dalších eventuálních sexuálních "úchylek" přinášejících radost, aniž někoho zásadně ohrožují), z lidské sexuality, znamenalo by to jediné: dívali bychom se na život málo celostně a zaslepeně. Možná, že některé zde uvedené zdroje mohou pomoci některým z nás najít lepší poměr jak jich samotých, tak i jejich partnerů k jim vlastnímu pojetí erotiky. Pokud by se mi tímto přehledem něco takového podařilo, předčila by moje práce svůj účel. Pak by nebylo mnoho hodin věnovaných zpracování tohoto přehledu zbytečné.

Pokud by se návštěvník těchto stránek nechtěl zabývat ničím dalším z obsahu, který jsem za několik let usilovné práce uspořádal, doporučuji jeho pozornosti alespoň dnes již obtížně dostupné knihy naší přední BDSM popularizátorky PhDr. Lenky Blažejové - Teremové (Lady Aradia) Povolání domina, Jablko ze Sodomy a Sexuální deviace? (ke stažení zde), z dalších autorů potom alespoň knihy Josefa Kubíka, které nabízí velmi pokrokový a současnému stavu vývoje společnosti odpovídající pohled na sexualitu člověka a který se snaží bourat zažité mýty a předsudky, které si jako společnost dlouhodobě pěstujeme: Josef Kubík: Sexualita bez tabu, V žáru erotiky (tyto knihy jsou dostupné v běžné obchodní síti v papírové a elektronické verzi). Ryze tématická je též starší kniha Hledání bolesti od Daniely Sembdnerové a Jiřího Rasdorfa. Mnoho dalších knih, které dnes vycházejí, jsou do jisté míry poplatné komerční vlně knih a filmů "Padesát odstínů šedi", ikdyž rovněž někdy obsahují zajímavé zdroje.

Z filmových (video) titulů jednoznačně doporučuji autentický dokumentární film Davida Čálka Nebe, peklo o životě české BDSM komunity. Na YouTube jsou ke shlédnutí Besedy o BDSM sexualitě, pořádané v minulých letech opakovaně Lady Aradií a Altairem Valáškem.

Ostatní naleznete uspořádané přehledně v odpovídajících sekcích.

K čemu vlastně je erotika a sexualita, v pojetí širším, než pouze plodícím (jak to tradičně pokrytecky dovoluje naše obzvláště restriktivní křesťanské náboženství)? Odpověď zní: PŘINÁŠÍ DO ŽIVOTA RADOST. Je to málo?

Jen ten, kdo třeba není "úchyl", ale dokáže plně konzumovat "klasickou" ("tradiční") :-) erotiku, dokáže docenit, jaký význam pro jeho život i partnerský vztah sexualita má. Kdo chce naopak někomu bránit v jeho vlastní spokojenosti, dosvědčuje pouze, že on sám ke své vlastní spokojenosti nedošel.

Rozdíl mezi sexem a erotikou vnímám mimo jiné v tom, že erotika je sexualita obsahující psychickou nadstavbu, kterou chápeme existovat typicky jen u člověka. Jako taková obsahuje především citový rámec. Právě cit k druhému je to, co způsobuje, že bereme ohled na druhého a snažíme se vyjít vstříc i jeho potřebám, což posouvá naše vzájemné možnosti na vyšší úroveň, dělá z nás vyspělé společenské bytosti. Erotika může činit náš život lepším.

V neposlední řadě, a kdyby nic jiného, důkladný průzkum (psychologicky řečeno "introspekce") vlastní sexuality umožňuje lépe pochopit sama sebe a vlastní možnosti a hranice. Na tyto souvislosti upozornil už Sigmund Freud, kterého lze chápat jako dosud nepřekonaného a revolučního představitele v pohledu na psychiku a sexualitu člověka v moderních dějinách civilizace. Ve vývoji lidské civilizace od narození tohoto vyjímečného "filosofa lidské mysli" existuje "svět před Freudem" a "svět po Freudovi". Přesto je nutno upozornit, že od dob Freuda vykonala psychologie i sexuologie podstatný kus cesty.

Sex a erotika jsou věci, které nezbytně patří k našemu životu. Jejich omezení a potlačení znamená zbavení se schopnosti najít opravdový a plně uspokojující partnerský vztah, lásku a štěstí. Tak jsme totiž jako přírodní tvorové vytvořeni a uzpůsobeni přírodním podmínkám, v nichž žijeme (a v nichž je nám s nejvyšší pravděpodobností dáno jednou zemřít).

Přeji vám hodně šťastných chvil strávených při provozování ať už konvenční či nekonvenční, zkrátka při provozování jenom a pouze VAŠÍ vlastní, osobní a partnersky ohleduplné erotiky. ;-)

- Autor projektu -

(Datum poslední úpravy 9.12.2019)
CO JE CO?
Jako základní zdroj informací pro rozšíření obzorů na internetu lze přednostně využít otevřenou encyklopedii Wikipedia. Ikdyž se jedná o stále se proměňující zdroj pocházející od dobrovolných autorů, její informativní hodnota je významná. Zde nalezené informace je nutné vždy konfrontovat s dalšími zdroji, chcete-li získat fakta, která jsou skutečně spolehlivá.

https://cs.wikipedia.org/wiki/BDSM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuální_fetišismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transgender
https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://cs.wikipedia.org/wiki/Queer

Podrobnější slovník pojmů používaný v oblasti sexuality, BDSM, i erotického hraní, je umístěn například zde:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sexuální_praktiky
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
BDSM

http://www.aradia.cz
http://www.bdsm.cz
http://www.bdsmklub.cz
http://www.en-k.net
http://wwww.sexualnivariace.cz
http://darkpress.cz
http://bdsmsite.cz/
https://www.xbdsm.sk
https://www.collarme.eu
https://fetlife.com

FETIŠ

http://www.sommers.cz
https://www.abdlklub.cz
http://nsvet.eu

LGBT

http://www.stud.cz
http://www.transsexualita.cz
http://www.translide.cz

SEXUALITA VŠEOBECNĚ

http://www.fifkova.cz
http://www.zlatkopastor.cz

Texty a amatérské překlady hudebních klipů najdete na: www.karaoketexty.cz
HISTORIE AKTUALIZACE STRÁNEK
Na tomto místě budu dále uvádět významnější ze změn v obsahu webu, které průběžně provádím, pro Vaši lepší orientaci co nového přibylo a co číst, pokud jste tento web již v minulosti navštívili (RRMMDD - rok, měsíc, den):

210614
- film - doplnění titulu (The Pet)
- film - doplnění a úpravy odkazů

201018
- nové příspěvky Web

200531
- nové příspěvky - Web

191209
- drobné úpravy textu
- úprava grafiky

191205
- knihy - sekce Nové, doplnění titulů
- film - doplnění titulů (Quills)

191202
- úvodník, úpravy
KONTAKT
V případě, že mi chcete cokoliv sdělit, máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k tomuto webu, máte-li zájem o jinou komunikaci ke zde rozebíraným tématům anebo pokud chcete jít prostě na pivo, využijte prosím níže uvedený e-mail.

TĚŠÍM SE NA VAŠE ZPRÁVY! 😉